25 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Bảy 21, 2024

Phật giáo trong công cuộc thịnh quốc an dân

Chúng ta luôn tự hào về cụm từ “Phật Giáo đồng hành cùng dân tộc suốt cả chiều dài lịch sử”. Khi Phật giáo...

Triết lý “Tính không” trong triết học Phật giáo

Thuyết tính Không chính là chìa khóa để nhận thức thế giới duyên sinh, vô ngã, vô thường, là ánh sáng soi rọi tâm...

Giá trị của triết học Phật giáo trong xã hội hiện đại

Triết học Phật giáo liệu có còn giá trị trong xã hội đương đại, trong tiến trình hiện đại hóa thế giới hay không?...

Phát hiện sách Thánh Đăng Ngữ Lục in tại Ninh Bình

Thánh đăng ngữ lục là một tập sách thuật lại hành trạng tu tập của năm vị vua đời Trần, trong đó, lịch sử của...

Thủ pháp nghệ thuật ẩn dụ, thí dụ trong kinh Pháp Hoa

Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được truyền bá rất sớm và rất rộng rãi,...

Bát Thánh Đạo – Con đường Trung đạo đưa đến Niết bàn

Sau khi Thành đạo dưới cội cây Bồ đề, Đức Thế Tôn đi đến khu vườn Lộc Uyển để nói bài pháp đầu tiên...

Tinh thần nhập thế của Phật giáo đời Trần trong công cuộc phát triển...

Dân tộc Việt Nam luôn có niềm tự hào với bề dài lịch sử mấy nghìn năm văn hiến, nhưng nói đến văn hóa...

Nhận thức về chân lý trong Phật giáo

Nhận thức Phật giáo về chân lý có lẽ là một trong những mối quan tâm hàng đầu với những ai đang nghiên cứu...

Tam giải thoát môn

Cổng Tam Quan chùa Long Tuyền - TP. Hội An An lạc giải thoát là đặc trưng cố hữu của đạo Phật. Chính đức Phật...

Sắc bất dị không, xác định tức là bất định và ngược lại

Năm 1935, Einstein, Podolsky và Rosen cùng nhau đưa ra một giả thuyết mà sau này người ta hay gọi bằng tên tắt của...

MỚI NHẤT