Thơ: Nam mô Đại nguyện

177

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN

Nam mô Đại nguyện Quán Âm

Tầm thinh cứu khổ chúng sanh ba đường

Hiện thân khắp cả mười phương

Lắng nghe từng tiếng bi thương vọng cầu

 

Nam mô Đại nguyện nhiệm mầu

Giọt cam lồ rửa nghìn sầu tiêu tan

Bao nhiêu khổ ách tai nàn

Cần chuyên phạm hạnh tiêu tan trược phiền

 

Nam mô Đại nguyện vô biên

Tịnh tu dứt nghiệp tiền khiên bao đời

Hào quang chiếu diệu rạng ngời

Cầu mong Bồ Tát chứng lời nhất tâm

 

Nam mô Đại nguyện hóa thân

Hiện vô biên tướng luôn gần chúng sanh

Lắng nghe tiếng khổ biển trần

Khai thị ngộ nhập thoát dần bờ mê

 

Nam mô Đại nguyện Bồ đề

Tây phương Thánh cảnh lối về gần thôi

Vĩnh ly sanh tử luân hồi

Chẳng còn lo lắng nổi trôi sáu đường

 

Nam mô Đại nguyện thanh lương

Bình đẳng tánh trí mười phương phò trì

Vững an hết mọi hiểm nguy

Phát tâm rộng lớn từ bi muôn loài

Đinh Công Tôn