Thư mời tham dự lễ ký kết chương trình hoạt động giữa Hội Liên Hiệp Thanh Niên tỉnh và GHPGVN tỉnh

1099

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 
  

Số  362/TM/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  

Quảng Nam, ngày 20  tháng 10  năm 2016

THƯ MỜI
DỰ LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Thực hiện chủ trương của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về triển khai ký kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 – 2019 giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam.
Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và Hội Liên Hiệp Thanh Niên tỉnh sẽ phối hợp tổ chức lễ ký kết theo thời gian, địa điểm như sau:
1. Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 ngày 24/4 Bính Thân (24/10/2016).
2. Địa điểm: Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh trân trọng kính mời:
-Quý Hòa thượng, Thượng tọa Phó Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh;
-Trưởng, Phó các Ban trực thuộc: Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Kinh Tế Tài Chánh; Ban Từ Thiện-Xã Hội; Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh (10 vị); Phân ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử tỉnh (10 vị).
-Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh;

Hoan hỷ dành thời gian quang lâm tham dự lễ ký kết./.

Nơi nhận: 

-Như thành phần mời

-Lưu VP

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

KT/ TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ

(đã ký)

Đại đức Thích Giải Quảng