Thơ: Tâm Kinh

104

TÂM KINH

Sắc không không sắc hiển bày

Vô hình hữu hoại xưa nay vô nghì

Không không sắc sắc cô vi

Thọ tưởng hành thức ai bi vạn sầu

 

Không không sắc sắc hồi đầu

Diệc phục như thị nhiệm mầu lời kinh

Vô vô minh diệc vô minh

Nhất thiết khổ ách hữu hình giai không

 

Bất sanh bất diệt vốn đồng

Bất tăng bất giảm tương thông vô cùng

Bát Nhã thấu suốt thủy chung

Ba la yết đế chân dung Bồ đề

28-06-2021

Đinh Công Tôn