Thơ: Lời dâng tháng Tư (Đinh Công Tôn)

84

LỜI DÂNG THÁNG TƯ

Trăng lên soi chiếu tháng Tư

Nhớ nghìn xưa ấy suối từ uyên nguyên

Bước chân an lạc vô biên

Dẫn đưa nhân loại đến miền vô ưu

 

Đạo Vàng ngời sáng truyền lưu

Bi trí tu tập muôn đời nối nhau

Vui thay đại lực nhiệm mầu

Chỉ hướng phá bỏ thành sầu thế nhân

 

Khởi niệm nguyện mỗi chúng sanh

Ưu Đàm duyên hợp sinh thành khai hoa

Chung nhau vun cội từ hòa

Cùng trừ tam độc tự tha viên thành

 

Năm nay kỷ niệm Đản sanh

Dịch bệnh chưa dứt hoành hành nhiều nơi

Lắng tâm thanh tịnh dâng lời

Cầu mong khắp chốn người người an vui

Kính mừng Đại lễ Phật Đản!

PL.2564

Đinh Công Tôn