Chùm thơ: Mùa Khánh đản

172

CHÉN TRÀ MÙA KHÁNH ĐẢN

Sáng ra nhấp một chén trà

Hương trầm tỏa quyện ngát hoa cõi lòng

Tháng tư mồng tám thong dong

Vô ưu tỏ sáng sắc không bụi trần

Mừng ngày Khánh đản giáng trần

Tâm kinh thường niệm phù vân không lời

Hít sau thở nhẹ tuyệt vời

Câu kinh hằng hữu giữa đời trần lao

 

Câu kinh rớt xuống lao đao

Trẻ thơ cất nhặt hít vào thở ra

Câu kinh rớt ở đồng xa

Cụ bà hái củi thở ra hít vào

 

Câu kinh rơi xuống đồi cao

Cô thôn nữ nhỏ cất vào trong tâm

Câu kinh rớt xuống ao đầm

Từ trong bùn lạnh sen ngầm đơm hoa

 

Câu kinh rớt xuống bãi nà

Bùng dâu xanh mướt ớt cả đơm bông

Câu kinh rớt xuống bụi hồng

Tịnh trong một cõi sạch không còn gì

 

Câu kinh rơi giữa lối đi

Hoa thơm cỏ dại vô nghì ngát hương

Phật về khai suối tình thương

Cho nhân loại chuyển khỏi vương hận thù

 

Phật về khai sáng âm u

Mong cho thế giới ngục tù thiêu tan

Phật về ban tặng lời vàng

Để cho nhân loại tâm vàng ngầm tăng

 

Phản quang lòng sáng tợ trăng

Bớt đi thù hận thường hằng thương yêu

Đẹp như khói tỏa đồng chiều

Đẹp như tiếng sao tiếng diều ca dao

 

Con về vỡ mộng chiêm chao

Lợi danh vô trú đi vào nguồn tâm

Thơ: Luỹ Tre Xanh

—————————–

HUYỀN THOẠI ƯU ĐÀM

Chúng con cung kính nghe rằng:

 

Đất Cửu Hữu tối tăm trong dòng u mịch

Cõi Diêm Phù điên đảo trên biển vô minh

Nguyện độ thảy nghiệp quần sinh

Tầm thanh đa cầu bỉ ngạn.

 

Nên Thế Tôn, Người:

Cảm ứng nhơn gian,

Giáng Hoàng cung tự Suất Đà Thiên cảnh.

Kiến quan bổn tánh,

Nhập Ca Tỳ tại Trúc Quốc Tây càn.

 

Thiện tai!

Thiện tai!

Nhiệm mầu thay! Điềm lành tích hiện.

Hoan hỷ thay! Pháp giới khâm mông.

Chấn động hư không

Quang minh đại địa.

Cứu phàm nhân ngũ trược xa lìa,

Nguyện thế giới cửu liên hội ngộ.

 

Do đó:

Bạch tượng ứng độ,

Hiện cung vua thác chất thai mang.

Hộ Minh khai tạng,

Chọn Tỳ La phó thần Thích tử.

Ma Da mẫu đức nan tư,

cảm mộng lành, phúc mang Thánh chủng.

Tịnh Phạn cha hiền khốn tụng,

hợp duyên kiếp, hỷ kế hậu sanh.

 

Vui… ! Vui mừng làm sao … ! 

Ánh ban mai phổ diệu khắp thiên thanh 

Hoa hương trời rải tung Tỳ Ni địa. 

Thánh Ma Da từng bước uyển dịu

Vịnh Đàm Hoa nhẹ gót khoan thai.

Thiên long tấu nhạc khởi lai

Cỏ cây nở hoa quyện ngát.

 

Nhưng:

Hằng giang sóng ngừng trôi dạt

Lạp sơn thạch bỗng chuyển rung.

Bảy bước xưng ngã tôn hùng

Cửu long dục dung Thái tử.

Cung đàn độc cử

Hoa vũ di thiên.

 

Từ đó:

Khổ hải triền miên,

Đều rửa sạch.

Luân hồi bức bách, 

Chóng quay về.

 

Một ánh đuốc trong bóng tối lầm mê.

Một mặt trời trong mùa đông lạnh giá.

Một phao nổi trong dâu bể trùng ba.

Một hoa sen trong bùn nhơ cấu bẩn.

 

Kính lễ:

Ngọn Tuệ đăng vô tận

Dòng Pháp vũ khôn cùng.

Giáo Chủ trời trung,

Chí Tôn khắp cõi.

Người đã đem ánh từ chiếu rọi,

Người đã rưới sữa pháp ngọt ngào.

 

May thay, chúng con:

Nhờ ơn Phật cao cả biết bao

Nhờ giáo Phật siêu huyền mầu nhiệm.

Thoát khỏi trầm luân đa chuyện

Vượt ra sanh tử oan khiên.

Đến bên Lạc độ tâm thiền.

Về cõi Tây bang trí thoát.

 

Nay thời:

Khánh Đản năm châu đồng loạt

Hỷ Tiết tứ chúng cộng nghinh.

Con cùng pháp giới quần sinh,

Và chúng Tăng ni, Phật Tử.

Quỳ trước Cha từ

Lễ đối Phật tướng.

Đốt nén tâm hương lên Sơ Sanh bảo tượng,

Dâng lòng chí thành đến Tam Bảo cao minh

 

Nguyện cho thế giới hữu tình,

Nguyện cho trần ai vọng tục.

Chóng lìa ngũ dục,

Mau kính Tam Tôn.

Cầu cho Pháp luân vận chuyển trường tồn.

Nguyện cho Phật nhựt trùng quang biến chiếu.

 

Lòng con:

Tuy không gì ngoài tâm thành chủ yếu.

Tuy chẳng gì ngoài thân kính vô biên.

 

Vài dòng tán tụng thiêng liêng

Kính mong Phật Tổ gia bị.

Thế giới thanh bình thạnh trị

Dịch bịnh đoạn đứt tiêu trừ.

Đứng trước bảo đảnh kim lư,

Quyện mây khấn nguyện khôn tả.

 

Nam Mô Phật Đà Da

Nam Mô Đạt Ma Da

Nam Mô Tăng Già Da

 

Nam Mô Lâm Tỳ Ni viên Vô Ưu thọ hạ, thị hiện Đản Sanh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Đà Thành, mùa sen nở Phật lịch 2565

Đệ tử Đinh Tâm An

Cẩn soạn.