TƯGH chỉ thị về Đại hội Phật giáo tỉnh thành

899

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

————–

Số:  486 /CT/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO CẤP TỈNH NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

           Kính gửi:

-Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

            Để công tác tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo Thông tư 015/2016/TT. HĐTS ngày 11 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng Trị sự GHPGVN đạt kết quả tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chỉ thị một số công tác trọng tâm như sau:

1.      Đề nghị Quý Ban Trị sự tiến hành các công tác tổ chức Đại hội theo tỉnh thần Thông tư 015/2016/TT. HĐTS.

2.      Khi gửi văn bản đăng ký Đại hội với Trung ương Giáo hội, đề nghị Quý Ban Trị sự phải gửi kèm theo danh sách dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo biểu mẫu tại mục b, khoản 6 phần II của Thông tư 015).

3.      Ban chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố thành lập chỉ có vai trò, nhiệm vụ đểchỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

4.      Công tác nhân sự phải được tiến hành dân chủ, đúng quy trình và các tiêu chuẩn theo quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư 015/2016/TT. HĐTS.

5.     Thời gian Đại hội được tiến hành từ Quý I/2017 đến hết Quý III/2017.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Quý Ban Trị sự chuẩn bị và tiến hành công tác Đại hội theo tinh thần Quy chế, Thông tư 015 và Chỉ thị này.

          Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận :

– Như trên “để thực hiện”

– BTT HĐTS “để b/c”- BTG CP, Vụ PG “để b/c”

– UBND, BDV, BTG, UBMTTQtỉnh, thành”để biết”

– Lưu VP I – VP 2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn