Thơ: Tổ đức nguồn ân

191

TỔ ĐỨC NGUỒN ÂN

Tổ sư Minh Hải – Pháp Bảo (1670-1746)

Tích xưa tọa lạc trên đồi
Nửa quê nửa phố là nơi am thiền
Đất lành dễ kết phước duyên
Tạo dựng dòng pháp khởi nguyên độ đời

Hội An tụ hội muôn nơi
Người buôn kẻ bán người rời xa quê
Chuông ngân vang vọng bến mê
Muôn lòng quy hướng tìm về chơn tâm

Minh Hải Pháp Bảo nguồn ân
Dắt dìu tứ chúng chuyên tâm tu hành
Mấy trăm năm mảnh đất lành
Bao nhiêu hạt giống hóa thành tòng lâm

Tuyên lưu lời kệ ấn tâm
Truyền đăng tục diệm thập phần viên quang
Cung tán Tổ đức bao hàm
Chúc Thánh vạn đại huy hoàng xương minh

Tháng 11 Kỷ Hợi (2019)
Thị Nghiêm