Thơ: Ngát Hương Liên

221

NGÁT HƯƠNG LIÊN

Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN (1926 – 2021)

Một bát ba y muôn dặm nhà

Cả đời hoằng pháp ngát hương hoa

Hết duyên Ngài trở về cố quốc

Sen vàng Ngài tọa, niệm ma ha.

 

Tòng lâm Trưởng lão bậc tôn sư

Giáo hóa Hoằng dương, một suối từ

Quảng Nam tứ chúng đồng rơi lệ

Tiễn Ngài an lạc cõi vô dư.

 

Nay Ngài nhẹ gót cõi trời Tây

Tứ chúng tri ân công hạnh này

Phước trí nhị nghiêm hưng Phật pháp

Đệ tử hàm ân đức của Thầy.

 

Đạo nghiệp đã thành thân báo mãn

Hoằng dương Phật pháp trí bi khai

Đạo Nguyên cổ thụ nghiêng về núi

Hoa buồn ảm đạm tiễn biệt Ngài.

 

Đạo Nguyên vắng bóng bậc Tịnh thiền

Trời Tây ao báu ngát hương liên

Dòng suối từ bi chưa hề dứt

Vẫn mát nhân gian bóng thiện hiền.

 

Đạo Nguyên đã vắng bậc tôn sư

Xứ Quảng niệm ân bậc dung từ

Kính lễ mà sao lòng như quặn

Mong Ngài an nghỉ cõi vô dư.

 

Một bát ba y ngọn Pháp tràng

Cả đời giáo hóa cõi nhân gian

Đến nay duyên mãn rời cõi tạm

Nhẹ gánh phù vân giữa sen vàng

 

Thơ: Tỳ kheo Thích Như Giải