Thơ: Mộc Dục (Tắm Phật)

380

MỘC DỤC

(Tắm Phật)

Dâng nước ba lần lên pháp thân

Trang nghiêm tịnh thủy hiện toàn chân

Nguyện hồi công đức từ tha lực

Tự tẩy lòng mình bớt não sân

 

Ngũ trược bao phen níu cuốn trôi

Vô minh dẫn lối đến luân hồi

Trôi lăn sáu nẻo thường cư khổ

Rũ bỏ cho lòng nhẹ thảnh thơi

 

Bao giờ vô nhiễm đến từ thân

Tắm Phật cầu tâm dứt bụi trần

Chánh niệm sáng đường lên giải thoát

Nghe lòng thong thả tiếng chuông ngân

Kính mừng Đại lễ Phật đản !

PL.2564

Đông Kinh Tôn