Thơ: Kính mừng Phật đản

99

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Thơ: Thích Như Giải

Kính mừng ngày Phật đản sanh

Khắp nơi thôn xóm thị thành hoan ca

Nhớ ngày Phật tổ Thích Ca

Giáng thần thị hiện trẻ già mừng vui

 

Lá cờ năm sắc tuyệt vời

Tín tấn Niệm Định ngời ngời cõi tâm

Huệ lực sáng khắp dương âm

Lục căn hổ dụng vạn phần thong dong

 

Hạ về sen nở thanh trong

Ngát hương trần thế sạch lòng vô minh

Rằm tháng tư đượm nghĩa tình

Suối từ khai mở chúng sinh vượt nàn

 

Cờ phất phới chuyển đạo vàng

Năm châu bốn bể âm vang hương lòng

Cõi nào là cõi thanh trong ?

Bỏ buông tâm rỗng nhẹ không cuộc đời

 

Nơi nào hết chuyện chơi vơi ?

Điều tâm tùy tức ngôn lời hòa vui

Chổ nào hoa lá xanh tươi ?

Hỷ hoan tha thứ người người tình thân

 

Đêm về chiêm bái Kim thân

Bình an cầu nguyện nẻo gần cõi xa

Lá cờ Phật giáo mọi nhà

Treo mừng Thánh đản trẻ già tri ân

 

Rằm tháng tư niệm nguồn tâm

Bỏ buông thanh tịnh muôn phần an vui

BBT