Thơ: Hành hương Phật tích

8

HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH
(Thơ: Đinh Công Tôn)

Đoàn BTS PG Quảng Nam thăm tháp Chuyển Pháp Luân tại vườn Lộc Uyển – Ấn Độ

Buổi sớm thiền trai nhắp chén trà
Tịnh tâm hồi tưởng chuyến đi xa
Hành trình suôn sẻ về phương Phật
Chẳng bị trở ngăn những chướng tà

Tích xưa thuở nọ ngài Huyền Trang
Đông thổ thỉnh kinh xa ngút ngàn
Đơn độc hành trình bao thử thách
Quyết lòng diện kiến chốn Linh San

Nay về đất Phật biết bao đoàn
Đi lại đó đây thật dễ dàng
Thánh tích từ trong kinh nhật tụng
Hiện lên theo mỗi bước khinh an

Con đã về đây đức Thế Tôn
Hơn hai thiên kỷ dấu lưu tồn
Nơi Người giáng thế nơi tầm đạo
Nơi chứng bồ đề chuyển pháp luân

Mỗi mỗi dấu xưa những sắc không
Thời gian muôn thuở đã bào mòn
Kim ngôn lưu tưởng tâm vô ngại
Tiếp dẫn đường tu cho chúng con

Con chạm tay vào mảnh đất thiêng
Nghìn xưa bỗng sáng ánh trăng thiền
Sao mai lấp lánh ngời tâm thức
Nhập định cõi lòng phút hữu duyên

Giã từ thánh địa đậm lòng son
Còn chúng sanh mê Đạo vẫn còn
Nguyện đuốc tuệ tâm luôn sáng tỏ
Căn lành tăng trưởng rạng không môn

11-2018
Đinh Công Tôn