Thành kính tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPG Việt Nam

259

Thành kính tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1926 – 2021).

Khể thủ lễ bậc Tòng Lâm Thạch Trụ

Đất Quảng Nam lưu dấu vị Chân Nhân

Trụ Tam Kỳ – Đạo Nguyên tự hiện thân

Từ Bình Định thị sinh Ngôi Trưởng Lão

Sớm thấu triệt Thế Gian đầy phiền não

Thởa ấu nhi nguyện phát chí xuất trần

Phật Học viện – Giới Pháp đã tỏ thông

Đèn trí Tuệ một đời soi viên mãn

Giáo lý Phật khắp nơi ngài rao giảng

Chỗ xa xôi chẳng quản xá chi gần

Đến nơi đâu cũng lợi lạc tha nhân

Phật sự chung ngài âm thầm đôn đốc

Dù Thế cuộc có ít nhiều thay đổi

Nguyện dấng thân vẫn vậy chẳng xiêu lòng

Giới đàn Tăng pháp thể đạt Viên Dung

Ngôi Đàn Đầu ứng thân bậc Long Tượng

Đến ở hay đi vốn ngài chẳng bận vướng

Pháp ứng thân đâu nhọc nghĩ vô thường

Thuyền thanh lương cũng về bờ Đại Giác

Để lại đời tưởng nhớ bậc Đống lương

Đất Quảng luôn niệm ân Người Hành Giả

Phật giáo đồ lắng tâm niềm kính tiếc

Thôi từ đây mây lành ngài pháp lạc

Cõi Niết Bàn chứng đạt với Vô Tung.

Nam mô từ Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập ngũ thế, Liễu Quán Pháp phái, Hưng Long Tổ Đình, Thiên Đức Tổ Đình Môn Hạ, Đạo Nguyên Tự Đường Thượng Khai Sơn Viện Chủ, húy thượng Quảng hạ Thành, tự Thiện Duyên, hiệu Quán Ngôn, Trưởng Lão Hòa Thượng thùy từ chứng giám

Pháp Hoa Tự Môn Hạ TK Thích Đồng Hoàng khể thủ