Chùm thơ Vu lan của Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

216

NGƯỠNG VỌNG SONG ĐƯỜNG 

Nhạt nhòa lối cũ cảnh quê xưa
Phảng phất thu phong nhè nhẹ đưa
Đường lên hổ lãnh qua hàng liễu
Dốc đến từ sơn khất rặng dừa
Văng vẳng chùa xa kinh tiếng nhặt
Khoan thai âm vọng kệ chuông thưa
Vu lan thắng tiết đang về tới
Thánh giáo hoằng khai nguyện tiếp thừa

NIỆM BÁO ÂN SÂU

Song đường khuất bóng đã bao năm
Niệm báo ân sâu lệ khó cầm
Dưỡng dục một đời hơn núi cả
Cù lao suốt kiếp tợ sông thâm
Nhìn về hỗ lãnh thương ân đức
Ngoảnh lại từ sơn thẹn tấc tâm
Ngày Hiếu chí thành con kính ngưỡng
Dâng lên Tam Bảo nén hương trầm

ĐẮC ĐẠO TRÀNG

Nhè nhẹ chao nghiêng chiếc lá vàng
Bên thềm nắng nhạt báo thu sang
Vu Lan thắng tiết kinh thiền vọng
Tự tứ giai thần kệ pháp vang
Lịch đại tôn thân mông giải thoát
Hiện tiền quyến thuộc được khang an
Âm triêm Đại Hiếu, Từ Tôn lực
Vạn loại hàm linh đắc đạo tràng

Thơ: Kim Tâm – Thích Hạnh Niệm