Cáo Phó: Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Thăng Bình

2113

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam. -Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình. -Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ
—— o0o ——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— o0o ———-
Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2016

                                                                                               
 
CÁO PHÓ

-Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam.
-Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình.
-Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
NO PHOTO

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TÁNH

            -Chứng minh Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình.
            -Nguyên Ủy viên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.
            -Nguyên Chánh đại diện Phật giáo huyện Thăng Bình.
            -Viện chủ Chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
 
Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 21h00 ngày 18/7/2016 (15/6 Bính Thân), tại chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
-Trụ thế:    95 tuổi               -Hạ Lạp: 45 năm
-Lễ nhập kim quan vào lúc 17 giờ 00 ngày 19/7/2016 (16/6/ Bính Thân).
-Kim quan được tôn trí tại chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
-Lễ viếng bắt đầu từ 19 giờ 00 ngày 19/7/2016 (16/6/ Bính Thân).
-Lễ thỉnh Giác linh tham Phật – Yết tổ tại Tổ đình Tịnh Độ, thành phố Tam Kỳ vào lúc 14h00 ngày 22/7/2016 (19/6/Bính Thân). 
-Lễ tưởng niệm vào lúc 07 giờ 00 ngày 23/7/2016 (20/6/Bính Thân) tại chùa Giác Nguyên, huyện Thăng Bình, sau đó cung tống kim quan nhập tháp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
                                                                       
 
 

 

 
Nay cáo phó!
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỞNG BAN(Đã ký)

Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN