Ca Sa Nhớ Người

410

CA SA NHỚ NGƯỜI

 

Phù Cát giả, thác sinh tuệ dưỡng.

Chốn bụi hồng, quy ngưỡng Tam Tôn.

Nhân duyên thoát tục niệm ơn,

Đình Như ban tặng, mang ân trọn đời.

 

Từ thửa nhỏ, ngõ lời thông huệ.

Cảnh tùng lâm, nhất kệ trì danh.

Thuộc lầu kinh Phật tâm thành.

Phát nguyện trì giới, hạnh lành xuất gia.

 

Cần cầu thỉnh, ngôi nhà Chánh Pháp,

Chốn thâm nghiêm, bửu tháp uy linh,

Nương Ngài Quảng Đức trì kinh,

Học thời hành điệu, lộ trình tiến tu.

 

Năm năm bước, huấn từ ngôn giáo,

Nào ngờ đâu, khoác áo quy Tây.

Thủ thời luyện ngọc thờ Thầy,

Đến kỳ bái kiến, tháng ngày tịnh chơn.

 

Hưng Long cảnh, tâm hồn khôn lớn,

Nếm tương chao, thấm đượm tình chung.

Lời ngài Giác Tánh đại hùng,

“Quảng Thành” trao nhận, sáng bừng “Thiện Duyên”.

 

Kỳ thọ giới, đắc thiền an trú,

Tham vấn cầu, kệ phú “Quán Ngôn”.

Thong dong tất dạ tinh khôn,

Khởi lòng học đạo, thâm ân luyện tầm.

 

Viện Nha Trang, thanh âm hùng hậu,

Luật kinh thư, gối đầu ngày đêm.

Ba năm sáng chói cửa thiền,

Vững hồng danh ngọc, sóng êm biển gầm.

 

Chốn xứ huế, hương thầm mùi đạo,

Báo Quốc thời, bước dạo nấu kinh.

Trăng vàng soi tận chính mình,

Luyện tâm bền chí, đăng trình viễn du.

 

Hộ Quốc Đàn, dáng từ trượng khí,

Ngôi Đàn Đầu, đệ nhị Giác Nhiên.

Học ngài Trí Thủ châu viên,

Hành thời thuyết giảng, tịnh thiền đạt âm.

 

Giảng sư Đoàn, vui tầm sóng gió,

Miền Trung kỳ, chẳng khó gian nguy.

Khởi lòng tôn quý quy y,

Thiện Duyên trao mạch, pháp trì trọng Tăng.

 

Dấu thời bước, nhớ rằng kính Phật.

Độ quần mê, khỏi tật tham sân.

Ban trao Đại điện xứng tầm,

Nghìn xưa mây trắng, cỡi tâm hóa thành.

 

Bao chức vụ, chẳng đành khó nhọc,

Chí kiên trì, tự học kinh hoa,

Tự tay dựng tháp Bảo tòa,

Đạo Nguyên viện chủ, ngôi nhà tỉnh tu.

 

Yết Ma thỉnh, huấn từ trao giới.

Giáo thọ sư, dự thời truyền bang

Đàn đầu Hòa thượng nghiêm trang

Kế Châu Phước Trí, y vàng ngữ ngôn.

 

Phó Pháp chủ, suy tôn cung thỉnh,

Sáng mạch huyền, thức tỉnh linh sơn.

Trăng treo y bát cung đờn,

Phòng thiền vắng dáng, nhớ Ôn cõi này.

 

An trú định, bậc Thầy quẩy dép,

Chốn liên trì, tâm ghé thuyền đi.

Như nhiên niệm Phật A Di,

Buông xả tự tại, chẳng bì vướng ai.

 

Giác ngộ tịch, chẳng phai lời dạy,

Thất chúng từ, ngộ thảy pháp hoa.

Kim quan đỉnh tuệ hà xa,

Lưu danh Bảo tháp, Ca sa nhớ Người.

 

Tk: Thích Minh Thế

Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.

Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang

Ngày 19-4-2021 (08-3- Tân Sửu).