Trung ương GHPGVN ra thông bạch và cáo phó Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Đàm viên tịch

208

Hội đồng Chứng minh vừa ban hành Thông bạch số 002/TB-HĐCM của Hội đồng Chứng minh do Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN ấn ký; Hội đồng Trị sự Cáo phó o Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký cùng ngày 18-1-2022, về lễ tang Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Chân dung Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Ban Lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

1. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Quyền Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật, Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

2. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

3. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

4. Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

5. Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

6. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

7. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

8. Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

9. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

10. Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

11. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

12. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội.

13. Hoà thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

14. Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông Trung ương GHPGVN.

15. Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.

16. Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

17. Hòa thượng Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

18. Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN.

19. Hòa thượng Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

20. Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

21. Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

22. Hoà thượng Thích Quảng Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

23. Hoà thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.

24. Hoà thượng Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

25. Hòa thượng Thích Thanh Nhã – Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.

26. Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN.

Quang Thanh