Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Phật học Quảng Nam niên khóa 2017 – 2020

2766

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC

Số: 079  /TB-BGH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày  12  tháng  02  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh lớp Trung cấp Phật học niên khóa 2017 – 2020

 

          Kính gửi:     – Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố;

                                – Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh

 Thực hiện chương trình hoạt động của ban Giáo dục Tăng Ni TƯ và nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), Ban Giám Hiệu trường Trung cấp Phật học Quảng Nam tiếp tục chương trình chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VII (2017 – 2020) thông báo nội dung như sau:

Điều kiện tiếp nhận: Người đã xuất gia ở chùa, có khả năng tiếp thu, có đạo đức tốt, được bổn sư cho phép và đã học xong thế học. Không giới hạn độ tuổi.

Thời gian nhận đơn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2017 (kèm mẫu đăng ký nhập học).

Nơi lưu trú theo học: Tăng Ni sinh liên hệ các chùa trong Tp.Tam Kỳ hoặc liên hệ với Ban Giám Hiệu giúp đỡ.

Thời gian khai giảng: Vào ngày 11 tháng 9 năm 2017 (21/07/Đinh Dậu), TNS có mặt tại trường trước khai giảng 1 ngày.

Kính mong BTS PG các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoan hỷ thông báo đến chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tạo thuận lợi cho đệ tử theo học.

Kính chúc chư tôn đức Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành./.

Nơi nhận:

-Như trên

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh (thay b/c)

-Lưu văn phòng

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí và đóng dấu)

 

Thượng tọa Thích Phước Minh

  Chích chuột vào đường link bên dưới để tải “Đơn đăng ký dự học lớp trung cấp Phật học Quảng Nam niên khóa 2017 – 2020”:

Tải về tại đây: https://phatgiaoquangnam.com/minh-phap/thong-bao-tuyen-sinh-lop-trung-cap-phat-hoc-nien-khoa-2017-2020.docx