Thông báo: Tổ chức cuộc thi kết khóa bậc Kiên; bậc Trì, bậc Định (năm thứ nhất) và bảo vệ tiểu luận trại Huyền Trang GĐPT Quảng Nam

5

Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Quảng Nam vừa thông báo đến đơn vị GĐPT các huyện, thị xã, thành phố và các học viên trong toàn tỉnh về việc tổ chức cuộc thi kết khóa bậc Kiên; bậc Trì, bậc Định (năm thứ nhất) và bảo vệ tiểu luận trại Huyền Trang.

Ban HD PB GĐPT Quảng Nam họp bàn tổ chức cuộc thi

Theo thông báo, Ban HD PB GĐPT Quảng Nam thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi kết khóa bậc Kiên; bậc Trì, bậc Định (năm thứ nhất) và bảo vệ tiểu luận trại Huyền Trang theo thời gian và địa điểm như sau:

-Thời gian thi: 08h00 ngày 17/3/2019 (12/02/Kỷ Hợi).

-Địa điểm: Trụ sở VP BTS PG tỉnh, chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ.

Các học viên trại Huyền Trang nộp tiểu luận trước ngày 10/3/2019, liên hệ H.Tr Hà Hương (Phó ban HD Phân ban GĐPT Quảng Nam).

Ban HD PB GĐPT Quảng Nam