Thông báo: Hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm năm 2019

735

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số  82 /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm

———–

Kính gởi:             Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

Để việc tấn phong Giáo phẩm theo đúng quy định của Hiến chương GHPGVN và hướng dẫn của Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn thủ tục tấn phong Giáo phẩm như sau:

1. Quý Ban hướng dẫn chư Tăng, Ni trên địa bàn hội đủ các tiêu chuẩn được tấn phong Giáo phẩm theo điều 63, 64 chương XI Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN lập hồ sơ bao gồm:

-Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

-Phiếu lý lịch Tư pháp số 1.

-Bản sao chứng điệp thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni.

-Chứng nhận Tăng Ni.

-Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo (có xác nhận của Ban Trị Sự Phật giáo huyện, thị xã, thành phố).

-Bản sao Giáo chỉ tấn phong Thượng tọa hoặc Ni sư (đối với tấn phong Hòa thượng hoặc Ni trưởng).

+Lưu ý: Chỉ đề nghị tấn phong giáo phẩm Thượng tọa/Ni sư đối với các vị thọ Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni từ năm 1994 trở về trước và tấn phong giáo phẩm Hòa thượng/Ni trưởng đối với các vị thọ Tỳ kheo/Tỳ kheo ni từ năm 1979 trở về trước.

2. Thời gian gửi hồ sơ tấn phong giáo phẩm: Hồ sơ gửi về Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh (Chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tam Kỳ) từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 18/7/2019. Các hồ sơ gửi trễ và không hội đủ điều kiện nêu trên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh không giải quyết.

Kính chúc Phật sự viên thành./.­

Nơi nhận:

-Như trên;

-Ban Tăng Sự PG tỉnh;

-Phân ban Ni giới;

-Đăng cổng thông tin PG tỉnh;

-Lưu VP

 

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG BAN

kiêm TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ

(Đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Thành