Nhiệm vụ hoạt động của các thành viên Ban biên tập & Ban TTTT GHPGVN tỉnh

1712

NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN

BAN BIÊN TẬP WEBSITE & BAN TTTT GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

(Nhiệm kỳ 2012 – 2017)

STT

PHÁP DANH

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG

GHI CHÚ

01

TT.Thích Giải Quảng

Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh,

Trưởng ban biên tập

-Điều hành chung, chịu trách nhiệm mọi công việc trong ban, phổ biến quan điểm và nội quy  làm công tác.

-Chịu trách nhiệm tất cả thông tin được đăng tải trên web phatgiaoquangnam.vn trước Thường trực BTS PG tỉnh.

-Đôn đốc các thành viên ban biên tập thực hiện nhiệm vụ.

-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Điện Bàn

02

ĐĐ.Thích Viên Quán

Phó Thư ký BTS PG tỉnh,

Phó trưởng ban biên tập

-Có nhiệm vụ xử lý, điều hành theo sự chỉ đạo của trưởng ban.-Thay trưởng ban biên tập đôn đốc các thành viên Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ.-Thay mặt Ban biên tập ký ban hành các văn bản được trưởng ban ủy nhiệm.-Chịu trách nhiệm, chuyên trách đăng tải các thông tin văn bản lên mục văn phòng BTS trong Website.

-Thường xuyên theo dõi và báo cáo công việc với trưởng ban biên tập Web. Giải quyết những công việc do trưởng ban ủy nhiệm và thay mặt trưởng ban khi trưởng ban đi vắng. Chủ trì một số nội dung hoạt động lớn khi được ủy quyền của trưởng ban biên tập.

-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Phú Ninh

03

ĐĐ.Thích Viên Hải

Trưởng Ban TTTT PG tỉnh,

Phó trưởng ban biên tập

-Có nhiệm vụ xử lý, điều hành và giải quyết những công việc hằng ngày của Ban biên tập theo chương trình công tác của ban biên tập và sự chỉ đạo của trưởng ban.-Kiểm duyệt thông tin trước khi đăng tải lên website.-Thay trưởng ban đôn đốc các thành viên Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ.

-Thay mặt Ban biên tập ký ban hành các văn bản được trưởng ban ủy nhiệm

.-Thường xuyên báo cáo công việc với trưởng ban biên tập Web. Giải quyết những công việc do trưởng ban ủy nhiệm và thay mặt trưởng ban khi trưởng ban đi vắng. Chủ trì một số nội dung hoạt động lớn khi được ủy quyền của trưởng ban.

-Chịu trách nhiệm thực hiện bản tin tức Phật giáo Quảng Nam bằng video

-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Tam Kỳ

04

ĐĐ. Thích Thắng Thiện

Phó Ban kiêm Thư ký ban TTTT PG tỉnh,

Thư ký biên tập

-Lập kế hoạch và báo cáo hoạt động ban biên tập website.

-Đôn đốc các thành viên ban biên tập chuyên trách ở các huyện tích cực lấy thông tin, bài viết để đăng tải trên website.

-Phân bổ các thành viên ban ban biên tập, thành viên cộng tác viên (phóng viên) đi lấy thông tin ở các địa phương có gởi thư mời.

-Thường xuyên kiểm tra Email: banthongtintruyenthongqn@gmail.com để kịp thời xử lý hình ảnh, chỉnh sửa bài viết đăng lên website.

-Chịu trách nhiệm, chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Đại Lộc, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

-Thực hiện bản tin tức Phật giáo Quảng Nam bằng video

-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Đại Lộc

05

ĐĐ.Thích Minh Pháp

Phó Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin và hình ảnh về tiểu sử Danh Tăng Quảng Nam và tiểu sử các cơ sở tự viện trên toàn tỉnh, mỗi tháng có ít nhất 2 bài được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Tam Kỳ

06

ĐĐ.Thích Thông Từ

Phó Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại TP.Hội An, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn, và các web PG khác.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Hội An

07

ĐĐ.Thích Tịnh Minh

Phó Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Tiên Phước, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Tiên Phước

08

ĐĐ.Thích Nhuận Bình

Phó Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên Ban biên tập

-Chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại Tp. Tam Kỳ, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

-Thực hiện bản tin tức Phật giáo Quảng Nam bằng video

-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Tam Kỳ

09

ĐĐ.Thích Quảng Thông

Phó Thư ký Ban TTTT PG tỉnh, Thư Ký Ban biên tập

-Bộ phận thư ký lập kế hoạch và báo cáo hoạt động ban biên tập website.-Đôn đốc các thành viên ban biên tập chuyên trách ở các huyện tích cực lấy thông tin, bài viết để đăng tải trên website.

-Chuyên trách đăng tải các thông tin lên mục văn phòng BTS trong Website.

-Thường xuyên kiểm tra Email: banthongtintruyenthongqn@gmail.com để kịp thời xử lý hình ảnh, chỉnh sửa bài viết đăng lên website.

-Chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Núi Thành, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

-Thực hiện bản tin tức Phật giáo Quảng Nam bằng video

-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Núi Thành

10

ĐĐ.Thích Thông Tuệ

Phó Thư ký Ban TTTT PG tỉnh, Thư Ký Ban biên tập

-Bộ phận thư ký lập kế hoạch và báo cáo hoạt động ban biên tập website.-Đôn đốc các thành viên ban biên tập chuyên trách ở các huyện tích cực lấy thông tin, bài viết để đăng tải trên website.

-Thường xuyên kiểm tra Email: banthongtintruyenthongqn@gmail.com để kịp thời xử lý hình ảnh, chỉnh sửa bài viết đăng lên website.

-Chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại TP. Hội An, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

-Thực hiện bản tin tức Phật giáo Quảng Nam bằng video

-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Hội An

11

ĐĐ.Thích Chúc Đạt

Ủy viên TT Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Quế Sơn, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Quế Sơn

12

ĐĐ.Thích Quảng Hiền

Ủy viên TT kiêm Trưởng Ban Bảo trợ Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Thành lập Ban bảo trợ, vận động nguồn tài chánh hoạt động của Ban.Thăng Bình

13

ĐĐ.Thích Tâm Huy

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Phước Sơn, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Phước Sơn

14

ĐĐ.Thích Bảo Hưng

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Thăng Bình, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Thăng Bình

15

ĐĐ.Thích Thông Thiện

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Phú Ninh, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Phú Ninh

16

ĐĐ.Thích Hiện Thể

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Đông Giang, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Đông Giang

17

ĐĐ.Thích Quảng Hậu

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, chịu trách nhiệm chỉnh sửa hình ảnh, bài viết kịp thời đăng tải trên web: giacngo.vn-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

PV Báo Giác Ngộ

18

ĐĐ.Thích Đồng Dưỡng

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Chuyên trách về các bài nghiên cứu Phật học,  mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn, và các web PG khác.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Duy Xuyên

19

ĐĐ.Thích Đồng Tâm

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên Ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Duy Xuyên, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Duy Xuyên

20

SC.Thích Nữ Trung Tựu

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Điện Bàn, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Điện Bàn

21

SC.Thích Nữ Thanh Nguyên

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Quế Sơn, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Quế Sơn

22

SC.Thích Nữ Nhuận Huệ

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Đại Lộc, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Đại Lộc

23

SC.Thích Nữ Huệ Nghiêm

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách, thúc đẩy, phối hợp, phân bổ cộng tác viên (phóng viên) lấy thông tin Phật sự tại huyện Hiệp Đức, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Hiệp Đức

24

SC.Thích Nữ Liên Điền

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Thu quỹ, báo cáo quỹ ở các kỳ họp-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Tam Kỳ

25

Phật tử Lê Thị Thùy

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Văn thư, Phóng viên Ban TTTT, chuyên lấy tin tức, thông tin cho website, mỗi tháng có ít nhất 1 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn, và các web PG khác.

Tam Kỳ

26

Phật tử Phan Đình Thọ

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên trách quay phim làm tư liệu các sự kiện Phật giáo trong tỉnh.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Tam Kỳ

27

Phật tử Trịnh Xuân Sáng

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên Chuyên trách nhiếp ảnh, quay phim các sự kiện, chương trình hoạt động Phật sự trong toàn tỉnh.-Thực hiện bản tin tức Phật giáo Quảng Nam bằng video-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Tam Kỳ

28

Phật tử Nguyễn Thành Giang

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Phóng viên chuyên lấy tin tức, thông tin cho website, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.-Giới thiệu mời cộng tác viên viết bài đăng Website

Tam Kỳ

29

Phật tử Nguyễn Thành Nhân

Ủy viên Ban TTTT PG tỉnh,

Ủy viên ban biên tập

-Chuyên viên thuyết kế, kỷ thuật trang Website: http://Phatgiaoquangnam.vn

Tam Kỳ

30

Lương Thị Thu Hiền

(Diệu Hòa)

Phóng viên Ban TTTT PG tỉnh

-Được sự phân bổ của Ban TTTT PG tỉnh, lấy thông tin Phật sự tại huyện Đại Lộc, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

Đại Lộc

31

Hoàng Lưu Linh Mỹ

(Đồng Thiện)

Phóng viên Ban TTTT PG tỉnh

-Được sự phân bổ của Ban TTTT PG tỉnh, lấy thông tin Phật sự tại huyện Hiệp Đức, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

Hiệp Đức

32

Lương Ngọc Thành

(Đức Hiệp)

Phóng viên Ban TTTT PG tỉnh

-Được sự phân bổ của Ban TTTT PG tỉnh, lấy thông tin Phật sự tại huyện Tiên Phước, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

Tiên Phước

33

Mai Thị Kim Lâm

(Kim Lâm)

Phóng viên Ban TTTT PG tỉnh

-Được sự phân bổ của Ban TTTT PG tỉnh, lấy thông tin Phật sự tại TP.Tam Kỳ, mỗi tháng có ít nhất 2 bài viết (nhiều nội dung) được đăng tải trên web: phatgiaoquangnam.vn.

Tam Kỳ