Cáo Phó: Thượng tọa Thích Hạnh Quảng tân viên tịch

949

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN ĐẠI LỘC
BAN TRỊ SỰ
—— o0o ——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— o0o ———-

Đại Lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019

 

CÁO PHÓ

-Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc.

-Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH HẠNH QUẢNG

-Chứng minh Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc.

-Nguyên Ủy viên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam.

-Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Đại Lộc.

-Nguyên Ủy viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đại Lộc.

-Trụ trì Chùa Đại Phước, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Thuận thế vô thường, Thượng tọa đã thâu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 30 ngày 20/7/2019 (18/7 Kỷ Hợi), tại chùa Đại Phước, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

-Trụ thế:    98 tuổi               -Hạ Lạp: 19 năm

-Lễ nhập kim quan vào lúc 15 giờ 30 ngày 21/7/2019 (19/6 Kỷ Hợi).

-Kim quan được tôn trí tại chùa Đại Phước, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

-Lễ viếng bắt đầu từ 18 giờ 00 ngày 21/7/2019 (19/6 Kỷ Hợi).

-Lễ thỉnh Giác linh tham Phật – Yết tổ vào lúc 16 giờ 00 ngày 25/7/2019 (23/6/Kỷ Hợi).

-Lễ tưởng niệm vào lúc 06 giờ 30 ngày 26/7/2019 (24/6/Kỷ Hợi) tại chùa Đại Phước, huyện Đại Lộc, sau đó cung tống kim quan nhập tháp.

 

 

 

Nay cáo phó!

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN ĐẠI LỘC

TRƯỞNG BAN

 (đã ký)

Đại đức THÍCH THẮNG THIỆN