BTS PG Quảng Nam thông báo tổ chức đạo tràng an cư kiết hạ PL.2562

45

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số 180 /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày 28  tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức đạo tràng an cư kiết hạ PL.2562

Kính gởi:

 

-Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

-Các trú xứ an cư kiết hạ;

Thực hiện Thông bạch số 086/TB/HĐTS ngày 23/3/2017 của Ban thường trực HĐTS GHPGVN về việc tổ chức an cư kiết hạ PL.2562; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thông báo tổ chức đạo tràng an cư tập trung tại Quảng Nam như sau:

1/ Địa điểm an cư kiết hạ tập trung:

-Đạo tràng an cư kiết hạ tập trung chư Tăng: Tổ đình Tịnh Độ (Tam Kỳ)  và Tổ đình Phước Lâm (Hội An).

-Đạo tràng an cư kiết hạ tập trung chư Ni: Chùa Bảo Thắng (Hội An), chùa Diệu Quang (Tam Kỳ) và chùa Châu Phong (Điện Bàn).

2/ Quý Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố động viên Tăng/Ni trên địa bàn sắp xếp công tác Phật sự đăng ký an cư kiết hạ tập trung tại các điểm trên.

3/ Đối với Tăng/Ni các tỉnh, thành khác đến an cư kiết hạ tập trung tại Quảng Nam thực hiện đúng Thông bạch số 086/TB/HĐTS ngày 23/3/2018 của Ban thường trực HĐTS GHPGVN quy định thì phải được sự chấp thuận của Ban Trị Sự, Chính quyền nơi đi và nơi đến.

4/ Đối với chư Tăng, Ni hệ phái Khất sĩ và hệ phái Nam Tông an cư theo truyền thống hệ phái, lập danh sách đăng ký với Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh theo quy định.

5/ Ban chức sự trường hạ các đạo tràng có trách nhiệm lập danh sách hành giả đăng ký an cư chưa cấp chứng điệp an cư kiết hạ và danh sách đã cấp chứng điệp an cư kiết hạ (gửi kèm chứng điệp để xác nhận), bao gồm:  Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sinh, năm thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, địa chỉ thường trú, địa chỉ An cư Kiết hạ (ghi rõ an cư hay tùng hạ), địa chỉ đang tu học, gửi về văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh vào ngày 16.5 Mậu Tuất để báo cáo về Trung ương GHPGVN.

Kính chúc mùa An cư an lạc./.­

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VP

 

 

 

 

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

Kiêm TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Thành