Ban HDPT Quảng Nam hướng dẫn tổ chức khóa tu mùa hè, hội trại cho giới trẻ năm 2019

777
GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

số 27/TT/HDPT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Quảng Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2019

 

V/v hướng dẫn khóa tu Mùa hè, trại hè, hội trại, trại huấn luyện, khóa bồi dưỡng giáo lý dành cho sinh viên, học sinh Phật tử, đoàn sinh GĐPT

Kính gửi:

 

 

-Các Phân ban trực thuộc Ban HDPT PG tỉnh;

-Ban Hướng dẫn Phật tử các huyện, thị xã, thành phố;

-Các cơ sở Phật giáo toàn tỉnh;

-Thực hiện theo Thông tư số 008/2019/TT-BHDPT của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN về việc Hướng dẫn tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học dành cho giới trẻ, sinh viên, học sinh Phật tử các tỉnh thành toàn quốc.

-Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Trị Sự  và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Xét nhu cầu sinh hoạt tu học và giải trí lành mạnh của sinh viên, học sinh Phật tử, đoàn sinh GĐPT trong mùa nghỉ hè năm 2019. Nay, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổ chức khóa tu, trại hè, hội trại, trại huấn luyện, khóa bồi dưỡng giáo lý dành cho giới Phật tử như sau:

  1. Thủ tục hành chánh:

Đối với các Phân ban trực thuộc Ban HDPT GHPGVN tỉnh sớm báo cáo kế hoạch tổ chức trình Ban HDPT tỉnh để trình Thường trực BTS GHPGVN tỉnh xin phép tổ chức.

Đối với Ban hướng dẫn Phật tử các huyện, thị xã, thành phố sớm trình BTS GHPGVN cấp huyện để được xin phép tổ chức.

Đối với các cơ sở tự viện trực thuộc Giáo hội sớm liên hệ với BTS PG cấp huyện và UBND địa phương để được xin phép tổ chức.

  1. Thời gian:

Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, thời gian tổ chức có thể từ 01 ngày đến 07 ngày, các Phân ban trực thuộc Ban HDPT và Ban HDPT các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở tự viện không được tổ chức trùng thời gian với nhau (có thể chọn thời gian tổ chức giao động cách nhau khoảng 1 tuần trở lên).

  1. Địa điểm: có thể tổ chức tại tự viện, khu du lịch, vườn cây hoặc nơi thích hợp. Chú ý đến sự an toàn và vệ sinh môi trường.
  2. Đối tượng tham gia: Phật tử, sinh viên, học sinh và đoàn sinh GĐPT có độ tuổi từ 6 (hoặc 12) đến 30 tuổi.
  3. Một số gợi ý về nội dung:

Trao truyền kiến thức, kỹ năng và hành trang vào đời cần thiết cho tuổi trẻ thời hội nhập.

Thuyết các đề tài Phật học như: Lịch sử đức Phật, nhân quả, nghiệp báo, tri ân báo ân, Phật giáo và hạnh phúc gia đình, Phật giáo với khoa học, Phật giáo và vấn đề bảo vệ môi trường… Nên chú trọng các đề tài ứng dụng đạo Phật vào đời sống.

Thi kiến thức Phật học và xã hội dưới dạng game show

Hành trì: tụng kinh Phước Đức, tọa thiền, kinh hành, lễ sám…

Thắp nến cầu nguyện, tri ân

Các trò chơi lớn, trò chơi nhỏ, sinh hoạt tập thể

Giao lưu với doanh nhân Phật tử, thi văn nghệ, hoạt động văn hóa Phật giáo

Đốt lửa trại, viết nhật ký hội trại, khóa tu…

Tùy vào điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, cơ sở tự viện, mà Ban tổ chức sắp xếp các nội dung chương trình sinh hoạt tu học phong phú hoặc giản lược, để phù hợp với giới trẻ, trên cơ sở tuân thủ đúng Hiến chương Giáo hội và các qui định của nhà nước.

  1. Phối hợp thực hiện:

Các Phân ban trực thuộc Ban HDPT tỉnh và Ban Hướng dẫn Phật tử địa phương tùy khả năng điều kiện tổ chức khóa tu mùa hè, trại hè, hội trại, trại huấn luyện, khóa bồi dưỡng các bậc (kiên – trì – định – lực)… dành cho sinh viên, học sinh Phật tử, đoàn sinh GĐPT đặc biệt là giới trẻ, hoặc kết hợp với chư Tôn đức trụ trì, Ban Hộ tự các tự viện để tổ chức.

Liên hệ Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh qua bộ phận thư ký để được tạo điều kiện, giúp đỡ trong quá trình tổ chức.

Liên hệ Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh để tạo điều kiện, giúp đỡ tổ chức thi giáo lý, thuyết pháp.

Để các chương trình tu học nêu trên đạt kết quả tốt, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam đề nghị quý Phân ban trực thuộc và Ban HDPT các huyện, thị xã, thành phố quan tâm nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm túc nhân dịp các em sinh viên học sinh sắp được nghỉ hè, làm tiền đề phát triển ổn định và thường xuyên cho các sinh hoạt tu học của sinh viên học sinh Phật tử.

Kính chúc chư Tôn đức và quý vị thân tâm thường an lạc, thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Ban HDPT TƯGH (b/c);

-BTS GHPGVN tỉnh (b/c);

-Ban Hoằng Pháp PG tỉnh (p/h)

-BTS GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố (để biết và hỗ trợ)

-Lưu V/p BHDPT

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Đại đức Thích Như Giải